Nyelvtudományi közlemények 23. kötet (1893)

bár e dialektus a többi szamojédség o, tí-ja helyett gyakran tüntet ... Szám. JurS. hasuj, hasúi száraz, trocken; hás-ta- trocken machen.

bár e dialektus a többi szamojédség o, tí-ja helyett gyakran tüntet ... Szám. JurS. hasuj, hasúi száraz, trocken; hás-ta- trocken machen.

mes, cser. mfys, permi mus «biene»: zá.makhsi- med, finn mesi, ... jelentése merőben kétes s hogy a Nagyszótár írói az idézett «rasch ;.

tatás, teremtetés, vagy teremtettetés s-tőb efélék; mert álta ... alszom v. alszok. Szám, alszom. CsCs., álásám CsW., alszok De.; alszol: qloz DebrK.

kiadványainak 7. száma (különnyomat a Magyar Nyelv III. kö ... gárokon kívül más török népekkel is, hogy szinte csoda volna, ... «Ez nem eladó.

Rawazhaat lego famulo meo (Körmend IV/ő. nr. ... mádehens war ein goldener ring5 ... reichen zu hause bleibenden grauköpfigen (?) greise einen star-.

nak is hívták, s e nevek olasz nemzetiség mellett tisztára érthe tetlenek. ... ják pedig emígy: cseka, cseka, cseka, cska-cska-cska, maci-maci-maci,.

czi kanczellár, kora legtudósb férfiainak egyike, megkéri veronai ... a szerelem eszményképének rajzában, a szerelem hatásainak s nyi.

kora Magyarországon 1849 — 1865, n, 423 — 75 ; MISKOLCZY GYULA : A modern állam ... HB. ,, : odút, tiluvt, unuttei, odutta vola, odút: GyulGl.: mu(n)dut:.

akkor megint érthetetlen, hogy a szavak bizonyos csoportját miért vá ... iiógey húsos, izmos, testes j fieischig, mus- kulös; wohlbeleibt.

2. VASS JÓZSEF. Ugyanis, midőn valamely táj vagy vidék hangejtését s nyelv járását ismertetjük , nézetem szerint, nem arra kell felelnünk, mi.

Minden többi esetben, amikor pedig GREENBERG a példák nagy halmazával bizonygatja a rokonságot, csupán szavak és nyelvtani elemek hasonló hangzásáról (vagy még ...

= acceptus) | hull: a visszaeső vízcseppek hullanása Jók. Erd. 159 | rí: a mely kutyát éri a kő, az rivanik el Erd. közm.; megrian Kisf. S. kes.

a Hartley-féle információ függvénye: I = ld L. Meg kell jegyeznünk, hogy az ... ni a fent említett funkciókat realizáló kifejezéseket.7.

az átvételnek van határa, a melyet egy nyelv nem hághat ... szavaknak tartotta, abból is következik, hogy P. PÁRIZ latin sza.

90. kötet 1—2. szám. Budapest, 1989 ... sal a Postabank Rt. 219—98636, 021—02799 ... предложения лежит структурная схема СмодельЭ, 2D структурная.

nyelvtudományi folyóirat megindítására tegyen javaslatot, — milyen megér ... amely az ő szerkesztésében jelent meg, még ma is rendkívül magára vonja.

zéseiben, a mennyi neki tetszik, — mert ennek legalább az a haszna ... ke miatttvan, s nem függ az eleibe tett a ottlététől vagy ottnemlététől.

Гуляев, Краткий этимологический словарь коми языка. 224. М. 1970. Однако в среднесысольском диалекте их фонемный состав одинаков. 37 Этимология последнего слова ...

nem finom feljegyzésre lehet utalni, mint a MUNKÁCSI feljegyezte tatár eredetű ... járásokban) a következő szóvégi magánhangzók fordulhattak elő: a (à, TCs.

szónak jelentése iránt. ... mind ez? és hogy mit jelent? és inductiv, sőt néha divinatoricus ... fark (oem cauda, hanem hátulsó rész féle jelentésében):.

A magyar nyelvészeti szakirodalomban azoknak a nyelvi elemeknek ... sőt az is előfordul, hogy onomatopoetikus szavak nem-onomatopoetikus sza.

fel a tüzet, s dógozz, macska , mett ma megverödöl." Ez utolsó szó ... Ilyen infinitivus, ha alakjával is kifejezi azt, a mit jelent, nem.

soiune dvnin, i ujnij ővvan Jimmel vujnas, ka volas püdij, gojtt kö- ... •ttá ugyanis nem egyéb, mint egyik momentán (intensiv) képző,.

Segédkönyvül a németből való fordításhoz s kiegészítésül a német-magyar szótárakhoz. A m. nyelvnek legjobb for rásaiból szerkesztette Simonyi Zsigmond.

A zűrjének és az obi-ugor népek közötti kapcsolatok később sem sza kadtak meg. ... K ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k : osztják csónakféle (6), osztják.

CH ŐO yr^pn no^aina 6BITH npH HpaiMHH n^capu, nate naxoflHiiia na Xo3flpoa, u/fecapa nepcBCKaro". (SACHMATOV, Povesztj vr. let 11.) ...

A csuvas szó (helyesen: poros, përëé, ASM.) és a tat. nyj. bőrös, bask. böröz átvétel valamelyik finnugor nyelvből. A permi szavak.

14 окт. 2014 г. ... ... mutandis - megtalálhatók a németben, hollandban, olaszban, franciá ... m + i, ül. t + i morfémákra, ahol az első tag jelölné a személyt, ...

felelnek meg e magyar képzőknek a rokon ugor (finn-ugor) nyel ... me- enyvezni (-me enyv); sebre-, IpF. sarva- participem esse (sebre.

GOMBOCZ ZOLTÁN : A magyar őshaza és a nemzeti hagyomány (II.). ... 215), az araboknál, EüRismél <&-Ja* Matracha vagy l i ^ Matrika.

szata bizonyos tekintetben még virágzóbb volt, mint a finnugor ... A cseremisz halnévben a -ta, -tg végzetet képzőnek lehet felfogni vö. cser.

változási folyamatai a nyelv történeti létezése keretében játszódnak le, az ... „irodalmi" nyelv sajátosságai nagyon közel állnak az eszményi é s z a k i ...

Eltávozott közülünk Joszif Visszárionovics Sztálin elvtárs, s a nagy gyász ... lata nincs ; a nyelvtani rendszer tökéletesedése ós csiszolódása, a nyelvtani.

Az l hang viselkedése szempontjából az l *y 0, vagyis az izsmai típusba tartozik. ... Aztán bementem a házba, leültem enni és anyám simogatja a hajam:.

k é s z ü l é s , és s z e r é n y s é g múltra vonatkozó kifejezésére ... díni pudo-zivot bastikid kema dn sil dun-vilin; kema dun-.

nyelvben a szavak szóhangsúlya a mondathangsúlyon belül is nagyjából ... szótagon, még a háromtagú szavakban sincs mellékhangsúly (például ka-lasta.

mas pöhta son ullü pahahkasen (-san) skuiven, ka g $ an j ülhk é ... hogy a nagaja ti(tsa olyan madár, a mely nagy erdőkben él. | vedra < or. Be^po (1.

tettel arra, hogy a Pitagorasz-tétel értelmében a derékszögű háromszög át ... más, mint a h a n g k é p z é s é n e k a k u s z t i k a i v e t ü l e t e .

Az anyag sokasodott, az észleletek sza ... Itt vége van. Sveviának. ... minn béiijjük u. o. ; — «Ne háncson ken, ángyom asszony» sza.

állapít meg az altáji nyelvekről (de persze nem mint kivételt nem ismerő sza bályt) RAMSTEDT is: „Der Akkusativ ist eine Formbildung, die verwendet.

By using our site you agree to our use of cookies to deliver a better site experience.