Nyelvtudományi közlemények 86. kötet (1984)

Anna vágja a tortát" kommunikációs jelentése lehet ez : „Gyertek gyorsan az asztalhoz !". ... veloped with best results in the first six years of life.

Anna vágja a tortát" kommunikációs jelentése lehet ez : „Gyertek gyorsan az asztalhoz !". ... veloped with best results in the first six years of life.

(c) a pragmatika tárgya a forma, a jelentés és a beszédhelyzet kapcsolata. ... Jaliusz faluban jali üs öjka-t tisztelik, akit a medveünnepeken medve.

ha az x mássalhangzó, akkor az y magánhangzó és megfordítva. ... formán kiveszett az ének- és regetudomány, melynek selejtes ma ... Azt hiszem, sza.

A magyar nyelvészeti szakirodalomban azoknak a nyelvi elemeknek ... sőt az is előfordul, hogy onomatopoetikus szavak nem-onomatopoetikus sza.

fel a tüzet, s dógozz, macska , mett ma megverödöl." Ez utolsó szó ... Ilyen infinitivus, ha alakjával is kifejezi azt, a mit jelent, nem.

*mententze oo kvietántzia, *hitelentze <*> credentionalis, Hmálna co ... melynek haszna jóval íölözi a nagyrészt halvaszületett szavakat.

nyelvben a szavak szóhangsúlya a mondathangsúlyon belül is nagyjából ... szótagon, még a háromtagú szavakban sincs mellékhangsúly (például ka-lasta.

A Dictionarul Limbii, Románé még nem szótározza, ahogy nem ismeri a ma ... jegyzet) helyesen mutat rá, hogy a főnévi transitivus.

TÖRÖK NYELVÚJÍTÁS, 5. 9 nak jelezve); — a szónak perzsa eredetére nézve, v. ö. Vullers,. Lexicon: cK> «stigma, signum cauterio impressum; signum, ma-.

hely teljes szövege az editio princeps-ben (1499) így áll: «Quarta íilia est leccacitas. ... E. sak sulyok; hammer III : 500. | K. sakhi kala.

forrásainkban s nem egészen alkalmazkodik ama szoros szabá ... V.ö. puna, punaise ... újabb szoros találkozás a magy. és csuvas alakok között, melyek a.

olvasnunk, az onnan tűnik ki, hogy lejjebb is csak oly szókban fordul ... A k ö z é p f o k képzője -rak -rak: mátur szép: máturrak, ... 118. Nem a test ...

ha jól akarják érteni, ép úgy külön meg kell tanulniok, mint az ... OBLAK: «Conjev betont mit besonderem Nacbdruck, dass es einen derarti-.

szónak jelentése iránt. ... mind ez? és hogy mit jelent? és inductiv, sőt néha divinatoricus ... fark (oem cauda, hanem hátulsó rész féle jelentésében):.

Az l hang viselkedése szempontjából az l *y 0, vagyis az izsmai típusba tartozik. ... Aztán bementem a házba, leültem enni és anyám simogatja a hajam:.

*ä tehető fel (STEINITZ, WogVok. 177). A permi szavak és a vogul etimológiai összetartozására vonatkozóan 1. SETÄLÄ : NyK 26 : 392, FUFA 12 : 40 ;.

Eltávozott közülünk Joszif Visszárionovics Sztálin elvtárs, s a nagy gyász ... lata nincs ; a nyelvtani rendszer tökéletesedése ós csiszolódása, a nyelvtani.

mes, cser. mfys, permi mus «biene»: zá.makhsi- med, finn mesi, ... jelentése merőben kétes s hogy a Nagyszótár írói az idézett «rasch ;.

változási folyamatai a nyelv történeti létezése keretében játszódnak le, az ... „irodalmi" nyelv sajátosságai nagyon közel állnak az eszményi é s z a k i ...

szata bizonyos tekintetben még virágzóbb volt, mint a finnugor ... A cseremisz halnévben a -ta, -tg végzetet képzőnek lehet felfogni vö. cser.

GOMBOCZ ZOLTÁN : A magyar őshaza és a nemzeti hagyomány (II.). ... 215), az araboknál, EüRismél <&-Ja* Matracha vagy l i ^ Matrika.

zéseiben, a mennyi neki tetszik, — mert ennek legalább az a haszna ... ke miatttvan, s nem függ az eleibe tett a ottlététől vagy ottnemlététől.

k é s z ü l é s , és s z e r é n y s é g múltra vonatkozó kifejezésére ... díni pudo-zivot bastikid kema dn sil dun-vilin; kema dun-.

Гуляев, Краткий этимологический словарь коми языка. 224. М. 1970. Однако в среднесысольском диалекте их фонемный состав одинаков. 37 Этимология последнего слова ...

nem finom feljegyzésre lehet utalni, mint a MUNKÁCSI feljegyezte tatár eredetű ... járásokban) a következő szóvégi magánhangzók fordulhattak elő: a (à, TCs.

soiune dvnin, i ujnij ővvan Jimmel vujnas, ka volas püdij, gojtt kö- ... •ttá ugyanis nem egyéb, mint egyik momentán (intensiv) képző,.

p-vá lett (v. ö. ol. egrto), amely p-ból azután az északol. nyelvjárá ... LYON-nál a «kiegészítők» és határozók után következik a jelző.

így csa k annak teljesen átvizsgálásával kaphatnánk viszonylag is hű és kerek ... idegklinika beszódneurológiai osztályán — tágította látókörét.

a Hartley-féle információ függvénye: I = ld L. Meg kell jegyeznünk, hogy az ... ni a fent említett funkciókat realizáló kifejezéseket.7.

= acceptus) | hull: a visszaeső vízcseppek hullanása Jók. Erd. 159 | rí: a mely kutyát éri a kő, az rivanik el Erd. közm.; megrian Kisf. S. kes.

14 окт. 2014 г. ... ... mutandis - megtalálhatók a németben, hollandban, olaszban, franciá ... m + i, ül. t + i morfémákra, ahol az első tag jelölné a személyt, ...

90. kötet 1—2. szám. Budapest, 1989 ... sal a Postabank Rt. 219—98636, 021—02799 ... предложения лежит структурная схема СмодельЭ, 2D структурная.

nak is hívták, s e nevek olasz nemzetiség mellett tisztára érthe tetlenek. ... ják pedig emígy: cseka, cseka, cseka, cska-cska-cska, maci-maci-maci,.

kiadványainak 7. száma (különnyomat a Magyar Nyelv III. kö ... gárokon kívül más török népekkel is, hogy szinte csoda volna, ... «Ez nem eladó.

Rawazhaat lego famulo meo (Körmend IV/ő. nr. ... mádehens war ein goldener ring5 ... reichen zu hause bleibenden grauköpfigen (?) greise einen star-.

az átvételnek van határa, a melyet egy nyelv nem hághat ... szavaknak tartotta, abból is következik, hogy P. PÁRIZ latin sza.

Minden többi esetben, amikor pedig GREENBERG a példák nagy halmazával bizonygatja a rokonságot, csupán szavak és nyelvtani elemek hasonló hangzásáról (vagy még ...

2. VASS JÓZSEF. Ugyanis, midőn valamely táj vagy vidék hangejtését s nyelv járását ismertetjük , nézetem szerint, nem arra kell felelnünk, mi.

tatás, teremtetés, vagy teremtettetés s-tőb efélék; mert álta ... alszom v. alszok. Szám, alszom. CsCs., álásám CsW., alszok De.; alszol: qloz DebrK.

felelnek meg e magyar képzőknek a rokon ugor (finn-ugor) nyel ... me- enyvezni (-me enyv); sebre-, IpF. sarva- participem esse (sebre.

By using our site you agree to our use of cookies to deliver a better site experience.